תינוינכט תוהדזהב הכורכ םיטלקומה םיסרוקב היפצ :םכבל תמושתל *

YouTube Icon לע ץחל - ינוינכטה בוטויה ץורעב תישפוח היפצל
הכימתה רתאל הנפ וא תוצופנ-תולאש ףדב ןייע : היעב לש הרקמב


Windows Media Services Version:
תיחרזא הסדנה
014103  יקסבלקני דוד 'פורפ  תיסדנה הקינכמל אובמ האצרה1
014104  רגרבנזיא השמ 'פורפ  1 קזוחה תרות האצרה2
014104  טרקניפ קילומש רמ  1 קזוחה תרות לוגרת3
014108  ןלוג ינור רמ  םינבמ תקיטטס לוגרת4
014211  ןונגע הדוהי 'פורפ  םימרוזה תקינכמ האצרה5
014211  ןומר איג רמ  םימרוז תקינכמ לוגרת6
014318  ןירג לכימ 'פורפ  יגולונכט ןדיעב הביבסה האצרה7
014318  ןירג לכימ 'פורפ  2009/10-יגולונכט ןדיעב הביבסה האצרה8
014505  ץכ ןונמא ח/פורפ  הינב ירמוח האצרה9
014603  ןובנ ינור ח/פורפ  תיסדנה הלכלכ האצרה10
014848  רוצ-ןבא דעלג ר"ד  היזדואגל אובמ האצרה11
תונוכמ תסדנה
034000  ןיבור סליימ 'פורפ  תימושיי םירוסנט תזילנא הנדס12
034010  ןיבור סליימ 'פורפ  הקימניד האצרה13
034010  ידפס דומחמ רמ  הקימניד לוגרת14
034012  טיבש רותרא 'פורפ  1 הקימנידומרת האצרה15
034013  רבה ןועמש ח/פורפ  1 המירזה תרות האצרה16
034013  ינשוש לאירוא רמ  1 המירזה תרות לוגרת17
034014  ןיריבז םרוי 'פורפ  םוח רבעמ האצרה18
034014  יקסבורבוד סכלא רמ  םוח רבעמ לוגרת19
034028Technion YouTube channel סוטלא רזעילא ח/פורפ  1 םיקצומ תקינכמ האצרה20
034029  ץישפיל בקעי 'פורפ  2 םיקצומ תקינכמ האצרה21
034029  יקציבוחר עשילא רמ  2 םיקצומ תקינכמ לוגרת22
034035  תירטיש רינ רמ  1 הקימנידומרת לוגרת23
035027  םינוש םיצרמ  יוסינ תוטיש האצרה24
036003  ןיבור סליימ 'פורפ  ףצרה תקינכמל אובמ האצרה25
למשח תסדנה
044102  ןמרב וירמ 'רד  למשח תודבעמב תוחיטב האצרה26
044105  ינועדג דיוייד רמ  םיילמשחה םילגעמה תרות האצרה27
044105  גומלא קרב רמ  םיילמשחה םילגעמה תרות לוגרת28
044125  ןולי םליע רמ  מ הצחמל םיכילומ ינקתה תודוסי לוגרת29
044127Technion YouTube channel ינדולוק םעוניבא ר"ד  הצחמל םיכילומ ינקתה תודוסי האצרה30
044130Technion YouTube channel ןויס לאפר 'פורפ  תוכרעמו תותוא האצרה31
044130  יול ינוי רמ  תוכרעמו תותוא לוגרת32
044140  רטכש יול 'פורפ  םייטנגמורטקלא תודש האצרה33
044140  אנב רמאס  םייטנגמורטקלא תודש לוגרת34
044142  ינועדג דיוייד רמ  םייראניל םיינורטקלא םילגעמ הנדס35
044145Technion YouTube channel ןורהא ןורהא רמ  תויתרפיס תוכרעמ האצרה36
044147  םחש לאומש ר"ד  םיינורטקלא גותימ ילגעמ האצרה37
044149  ןמרב וירמ ר"ד  תיטנגמורטקלא היגרנא תרמה האצרה38
044151Technion YouTube channel יאבג םר רמ  למשחב דוסי תודבעמ האצרה39
044191  ראיופ הירא 'פורפ  1 הרקב תוכרעמ האצרה40
044198Technion YouTube channel דוד-ןב לג ר"ד  תותוא לש יתרפס דוביעל אובמ האצרה41
044198  יול ינוי רמ  תותוא לש יתרפס דוביעל אובמ לוגרת42
044202  יאכז השמ 'פורפ  םייארקא תותוא האצרה43
044202  שקרפ .ש רמ  םייארקא תותוא לוגרת44
044214  ןיקסיד יסכלא רמ  רודישו הטילק תוקינכט הנדס45
044262  לוק תפקר ר"ד  םיבשחמל אובמו יגול ןכת האצרה46
044262  ינימינב השמ  םיבשחמל אובמו יגול ןכת הנדס47
045336  רלימ דורמנ רמ  תשר ידבעמ לוגרת48
046200  ןהכ לארשי ח/פורפ  תונומת חותינו דוביע האצרה49
046201Technion YouTube channel בחרמ ירנ 'פורפ  םייארקא תותוא דוביעל אובמ האצרה50
046201  ןהכ הרובד 'בג  םייארקא תותוא דוביעל אובמ לוגרת51
תימיכ הסדנה
054132  ןיול ינד 'פורפ  תימיכ הסדנהב טקיורפ-ינימ האצרה52
054306  ץיבומייח רינ רמ  לוגרת - 'מ2 תימיכ הסדנה תונורקע לוגרת53
054307  לאפר טימס 'פורפ  מ1 הדרפה יכילהת האצרה54
054374  ןיול ינד 'פורפ  תוירמונ תוטיש האצרה55
054402  ןיול לאינד 'פורפ  מ םיכילהת חותנו ןוכת האצרה56
054410  ןיול לאינד 'פורפ  מ םילעפמ ןוכית האצרה57
ללחו הקיטונוריוא תסדנה
084220  הוור הלאינד ר"ד  1 סיטה תקינכמ האצרה58
084221  יקסבליסוי ליג ח/פורפ  2 סיטה תקינכמ האצרה59
084221  בקעי ןב דהוא רמ  2 סיטה תקינכמ לוגרת60
084225  לקנרפ קחצי ח/פורפ  הקימניד האצרה61
084225  רוג דהוא רמ  הקימניד לוגרת62
084312  רפוג דעיבא רמ  הסיחד הקימנידוריוא לוגרת63
084313  רפוג דעיבא רמ  םוח רבעמו הגימצ המירז לוגרת64
084402  ינג ןולא 'פורפ  תיטקר הענה האצרה65
084402  רפוג דעיבא רמ  תיטקר הענה לוגרת66
084505  דנר ירמע 'פורפ  הקיטואנוריווא - םיקצומה תקינכמ האצרה67
084505  ץיבוניבר לאינד רמ  הקיטואנוריווא - םיקצומה תקינכמ לוגרת68
לוהינו הישעת תסדנה
094219  דנלרוק ןרוא ר"ד  הנכות תסדנה האצרה69
094412Technion YouTube channel רלדא טרבור 'פורפ  מ תורבתסה האצרה70
094423Technion YouTube channel ןהכ הליא 'פורפ  הקיטסיטטסל אובמ האצרה71
094591Technion YouTube channel ןורב הרימ 'רד  הלכלכל אובמ האצרה72
הקיטמתמ
104003Technion YouTube channel ינורהא ןור 'פורפ  1 א"ודח האצרה73
104004Technion YouTube channel ינורהא ןור 'פורפ  2 א"ודח האצרה74
104004  ןהכ ימר רמ  הרזח לוגרת - מ2/2 א"ודח לוגרת75
104010Technion YouTube channel ינימינב באוי 'פורפ  מ1 א"ודח האצרה76
104010  רוזנצ ביבא  מ1 א"ודח לוגרת77
104011Technion YouTube channel שאילא ירוא ח/פורפ  מ2 א"ודח האצרה78
104011  בנע תימעו לקיווצ לאכימ 'פורפ  תומלשה- מ2 א"ודח תומלשה79
104011  ןמרופ ןרומ  מ2 א"ודח לוגרת80
104012Technion YouTube channel רוזנצ ביבא ר"ד  ת1 אודח האצרה81
104012Technion YouTube channel רומרמ רפוע רמ  ת1 אודח לוגרת82
104013  ילביג ביבא רמ  ת2 אודח לוגרת83
104016Technion YouTube channel גליצ דוד 'פורפ  מ1 הרבגלא האצרה84
104016Technion YouTube channel קלמ הזילע  מ1 הרבגלא לוגרת85
104017  קלמ הזילע ר"ד  תובושתו תולאש - א הרבגלא + מ1 הרבגלא תולאש86
104034Technion YouTube channel ףלוו-ריאמ דראודא ר"ד  ח תורבתסהל אובמ האצרה87
104094  ןוק ןויצ ןב 'רד  2 םינאופרל הקיטמתמב םיקרפ האצרה88
104094  בוניבטל הנילג 'בג  2 םינאופרל הקיטמתמב םיקרפ לוגרת89
104131Technion YouTube channel ץיבוקשרה לאינד 'פורפ  ח תוליגר תוילאיצנרפיד תואוושמ האצרה90
104131  לטיבא הקבר  ח תוליגר תוילאיצנרפיד תואוושמ לוגרת91
104134Technion YouTube channel גליצ דוד 'פורפ  ח תינרדומ הרבגלא האצרה92
104135Technion YouTube channel שאילא ירוא ח/פורפ  ת תוליגר תוילאיצרפד תואוושמ האצרה93
104167Technion YouTube channel גליצ דוד 'פורפ  א הרבגלא האצרה94
104171  ןמרב םהרבא 'פורפ  ב תיראניל הרבגלא האצרה95
104172Technion YouTube channel גליצ דוד 'פורפ  תורובחה תרותל אובמ האצרה96
104195  רפס דוד 'פורפ  1 ילמיסטיניפניא ןובשח האצרה97
104214Technion YouTube channel סוקניפ ןלא 'פורפ  תוילרגטניא תורמתהו היירופ ירוט האצרה98
104214  איחי םרוי  תוילרגטניא תורמתהו היירופ ירוט לוגרת99
104215Technion YouTube channel שאילא ירוא ח/פורפ  תובכורמ תויצקנופ האצרה100
104216Technion YouTube channel רבו'צניפ הדוהי 'רד  תויקלח תוילאיצנרפיד תואוושמ האצרה101
104222Technion YouTube channel יקסניפ סור 'פורפ  תורבתסהה תרות האצרה102
104281Technion YouTube channel שאילא ירוא ח/פורפ  2 ילמיסטיניפניא ןובשח האצרה103
104281  רוזנצ ביבא  2 ילמיסטיניפניא ןובשח לוגרת104
104286  ןמצלוה ןור ח/פורפ  הקירוטניבמוק האצרה105
104290Technion YouTube channel ינורהא ןור 'פורפ  תוצובקה תרות האצרה106
104290Technion YouTube channel ינורהא ןור 'פורפ  2010 תוצובקה תרות האצרה107
104290  יקסבוניסא ירדנא ר"ד  2010 תוצובקה תרות לוגרת108
הקיסיפ
113013Technion YouTube channel ויביל וירמ 'פורפ  1 הקיסיפ תומלשה האצרה109
113014Technion YouTube channel ויביל וירמ 'פורפ  2 הקיסיפ תומלשה האצרה110
114010  השמ השמ 'פורפ  תויעדמ תוילגת האצרה111
114010  השמ השמ 'פורפ  2009 תויעדמ תוילגת האצרה112
114010  השמ השמ 'פורפ  2010 תויעדמ תוילגת האצרה113
114010  השמ השמ 'פורפ  2011 תויעדמ תוילגת האצרה114
114051Technion YouTube channel ודד המלש ח/פורפ  מ1 + 1 הקיסיפ האצרה115
114051  ןמסדנל רגה  1 הקיסיפ לוגרת116
114052Technion YouTube channel רטכש ןנח 'פורפ  2 הקיסיפ האצרה117
114071  בוט םוי רינ  מ1 הקיסיפ לוגרת118
114072Technion YouTube channel בגר דדוע 'פורפ  מ2 הקיסיפ האצרה119
114073Technion YouTube channel רד ןונרא 'פורפ  ח3 + 3 הקיסיפ האצרה121
114073  לגס הווא  ח3 הקיסיפ לוגרת122
114203Technion YouTube channel רד ןונרא 'פורפ  1 םיטנווקה תרות האצרה123
114204Technion YouTube channel השמ השמ 'פורפ  2 םיטנווקה תרות האצרה124
114210Technion YouTube channel ןוספיל ביטס 'פורפ  הקיטפוא האצרה125
114213Technion YouTube channel סיר ןליא 'פורפ  הקימנידומרת האצרה126
114245Technion YouTube channel אריפש סירוב 'פורפ  תיטנגמ-ורטקלא הרות האצרה127
115203Technion YouTube channel ןמרקא קירא 'פורפ  1 תיטנווק הקיסיפ האצרה128
115204  אריפש סירוב 'פורפ  2 תיטנווק הקיסיפ האצרה129
115204  ןמרקא קירא 'פורפ  2 תיטנווק הקיסיפ האצרה130
הימיכ
124011  לצנווק לאירבג 'פורפ  11 הימיכ האצרה131
124408  ןיקספ ירוא ח/פורפ  הימיכב הימושייו םיטנווקה תרות האצרה132
124906Technion YouTube channel בונרימס הנילופ  1 תינגרוא הימיכב הדבעמ האצרה133
125001  ןוסלכימ לואש ר"ד  תיללכ הימיכ האצרה134
125102  םיסרוקב םינוש םיכירדמ 
124216,124212,125105,125102  
 מ 1 תיטילנא הימיכב הדבעמ הדבעמ135
היגולויב
134010  רטסוש דג ח/פורפו ףרסא הדוהי ח/פורפ  1 םיסדנהמל היגולויב האצרה136
134019  ןומדא הירא ח/פורפ  םינובלח לש הימיכויב האצרה137
134082  הברע באוי ר"ד  תירלוקלומ היגולויב האצרה138
134113  לסק ןד 'פורפ  םיילובטמ םילולסמ האצרה139
134114  ןמרינש-יצרא לברא 'בג  םזילובטמו הימיכויבב הדבעמ הדבעמ140
134117  ןנוג ןצינ תרבג  םייח ילעב לש היגולויזיפב םיקרפ לוגרת141
םירע יוניבו הרוטקטיכרא
206816  ןמרטיב ימענ 'רד  2003/04-יתיישעת בוציעב םירחבנ םיאשונ האצרה142
206816  ןמרטיב ימענ 'רד  2004/05-יתיישעת בוציעב םירחבנ םיאשונ האצרה143
206816  ןמרטיב ימענ 'רד  2005/06-יתיישעת בוציעב םירחבנ םיאשונ האצרה144
206816  ןמרטיב ימענ 'רד  2006/07-יתיישעת בוציעב םירחבנ םיאשונ האצרה145
206816  ןמרטיב ימענ 'רד  2007/08-יתיישעת בוציעב םירחבנ םיאשונ האצרה146
206816  ןמרטיב ימענ 'רד  2008/09-יתיישעת בוציעב םירחבנ םיאשונ האצרה147
206816  ןמרטיב ימענ 'רד  2009/10-יתיישעת בוציעב םירחבנ םיאשונ האצרה148
206816  ןמרטיב ימענ ח/פורפ  2010/11-יתיישעת בוציעב םירחבנ םיאשונ האצרה149
206816  ןמרטיב ימענ ח/פורפ  2011/12-יתיישעת בוציעב םירחבנ םיאשונ האצרה150
206816  ןמרטיב ימענ ח/פורפ  2012/13-יתיישעת בוציעב םירחבנ םיאשונ האצרה151
בשחמה יעדמ
234107  שירגנוא סוירמ 'פורפ  1 תירמונ הזילנא האצרה152
234111Technion YouTube channel
Technion YouTube channel
 הדוהי-רב ןבואר ח/פורפ  בשחמה יעדמל אובמ האצרה153
234112Technion YouTube channel
Technion YouTube channel
 הדוהי-רב ןבואר ח/פורפ  C תפש - בשחמל אובמ האצרה154
234114Technion YouTube channel
Technion YouTube channel
 הדוהי-רב ןבואר ח/פורפ  מ בשחמה יעדמל אובמ האצרה155
234118  רנטניו ילוש רמ  בשחמה תונכתו ןוגרא האצרה156
234120  ןיקסר דינואיל רמ  תובושתו תולאש - הלעפה תוכרעמ תולאש157
234120  ןיקסר דינואיל רמ  לוגרת הלעפה תוכרעמ לוגרת158
234122  יחמק לאיחי ר"ד  תוכרעמ תונכתל אובמ האצרה159
234123  ןיקסר דינואיל רמ  הלעפה תוכרעמ לוגרת160
234141Technion YouTube channel הדוהי רב ןבואר ח/פורפ  בשחמה יעדמל הקירוטניבמוק האצרה161
234141  יאני ודוד רמ  בשחמה יעדמל הקירוטניבמוק לוגרת162
234218  רגייג ןד 'פורפ  םינותנ ינבמ האצרה163
234247Technion YouTube channel הדוהי רב ןבואר ח/פורפ  1 םימתירוגלא האצרה164
234247  ןהכ ליג רמ  1 םימתירוגלא לוגרת165
234293  גרבסניג יולה ילריש ר"ד  בשחמה יעדמל תוצובקה תרותו הקיגול האצרה166
234293  רוזנצ ןרק תרבג  תוצובקה תרותו הקיגול לוגרת167
234319Technion YouTube channel ןהכ לט ר"ד  תונכת תופש האצרה168
236350  ןמדירפ קירא רמ  תותנכותמ תוכרעמב הנגה האצרה169
236353  ץיבוקיזייא רמת 'בג  תובושתו תולאש - תוילמרופ תופשו םיטמוטוא תולאש170
236358Technion YouTube channel  היטע תיגח 'פורפ 
Prof Maurice Herlihy  
  םירזובמ םימתירוגלאב םימדקתמ םיאשונ 
רזובמ בושיחב תויגולופוט תוטיש
 
האצרה171
האופר
274309  םינוש םיצרמ  היגולוטמה האצרה172
274314  ירקנא ר"ד  היגולוטיזרפ האצרה173
274320  דלפנורג ר"ד  יאופר טפשמו הקיתא האצרה174
274323  ילאירבג 'פורפ ,ןייטשפג 'רד 
הניב 'פורפו 
 םדו בל המישנ - 1 היגולויסיפ האצרה175
274324  רבוניו 'פורפו יסאבע 'רד  תוסיו תוכרעמ - 2 היגולויסיפ האצרה176
274325  ןמלרפ 'פורפו ןמרכוה 'פורפ  בצעה יעדמ האצרה177
274332  זוע -ארק ר"ד ,רכירפש ר"ד  היגולוריו האצרה178
274333  רצינרוק 'רד , יקסב'צידרב .י 'רד  היגולוקימ האצרה179
274337   ,סראפ .פ 'רד ,שיבג 'פורפ ,גרבנייפ ןהו'ג 'פורפ 
סציק 'רד ,יקסנולבי יבד 'רד ,ןוזמוב .א 'פורפ 
 תיסיסב היגולוקמרפ האצרה180
276207  ןוזניול הניד ר"ד  םיימינפ םירביא - 1 הימוטנא האצרה181
276208  סייו הנא ר"ד  ראווצו שאר - 2 הימוטנא האצרה182
276310  רבונח'צ 'פורפ,וקשרה 'פורפ 
םריבא 'פורפו יירפ 'פורפ 
 תינילק הימיכויב האצרה183
277006  תרפ ללה 'פורפ  השיח תוכרעמל אובמ האצרה184
םירמוח תסדנה
314006  ןלפק ןייו 'פורפ  םירמוח בכרהו הנבמ ןויפא האצרה185
314011Technion YouTube channel ןמטכש ןד רקחמ/פורפ  םייסדנה םירמוח לש תונוכתו הנבמ האצרה186
314532  םערב רינ רמ  הנגה תוטישו היזורוק ,הימיכורטקלא לוגרת לוגרת187
315030  םולבנרוק רואיל רמ  םיינורטקלא םירמוח תונוכת לוגרת188
315052  םולבנרוק רואיל רמ  םירמוחב תויצמרופסנרט תקיטניק לוגרת189
תויונמאו םייטסינמוה םידומיל
324864  ןמטכש ןד 'פורפ  2006 - 1 תומזי האצרה190
324864  ןמטכש ןד 'פורפ  2008 - 1 תומזי האצרה191
324864  ןמטכש ןד 'פורפ  2009 - 1 תומזי האצרה192
324864  ןמטכש ןד רקחמ 'פורפ  2010 - 1 תומזי האצרה193
תיאופר-ויב הסדנה
334012  םינוש םיכירדמ  1 תיאופר ויב הסדנהב הדבעמ הדבעמ194
334013  םינוש םיכירדמ  2 תיאופר ויב הסדנהב הדבעמ הדבעמ195
336539  ןמטינש האוזו'ג רד  תופורת ןתמו המישנה תכרעמב המירז האצרה196
היגולונכט-וננו םיעדמ-וננל תיתדיחי ןיבה תינכותה
648002  ןיקספ ירוא ח/פורפ  תונטק תוכרעמ לש הקיסיפו הימיכ האצרה197
648002  ןיקספ ירוא ח/פורפ  תונטק תוכרעמ לש הקיסיפו הימיכ לוגרת198
תויללכ תואצרה
900001  םינוש םיצרמ  חורה לש רמוחה לע האצרה199
900100  םינוש םיצרמ  םידמעומל עדימ האצרה200
900200  םינוש םיצרמ  תוחיטבה תדיחי האצרה201